Algemene voorwaarden

Je kunt het niet doen zonder zakelijke voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Lees onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je bij ons bestelt of reserveert! We willen u in het bijzonder wijzen op uw herroepingsrecht. (zie § 5)

 

§ 1 Geldigheid van de voorwaarden

Onze leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze algemene voorwaarden.

 

§ 2 Algemeen

Toegang is alleen mogelijk met een geldig ticket en identiteitskaart. Toegang strikt vanaf 18 jaar (geen uitzonderingen, zelfs als ouders onder de 18 instemmen!). We behouden ons het recht voor om de deelnemer om gegronde redenen de toegang te weigeren. In dit geval heeft de deelnemer alleen recht op terugbetaling van de nominale waarde van de deelname, tenzij de weigering om deel te nemen om gegronde redenen in de persoon van de deelnemer gerechtvaardigd is. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet.
De deelnemende bars / cafés / clubs hebben het domicilierecht zodra de locatie is ingevoerd.

De verkoop van tickets voor een concert, musical, theater, sport of ander vrijetijdsevenement vormt geen overeenkomst op afstand in de zin van § 312 b para. 3 nr. 6 BGB. Dit betekent dat tickets niet geruild of geretourneerd kunnen worden. Elke bestelling/aankoop van tickets is daarom bindend.
In het geval van uitstel van het evenement blijft het ticket of pakket geldig, tenzij hörsaal events anders beslist.
De koper dient zelf de leeftijdsclassificatie van het evenement te controleren. vermeld bij het betreffende evenement. De aankoop van het ticket/pakket geeft niet automatisch toegang.

Schadeclaims tegen hörsaal events als gevolg van nalatigheid zijn uitgesloten. Dit geldt ook voor haar wettelijke vertegenwoordigers of haar plaatsvervangers. Deze regeling geldt niet voor schade als gevolg van letsel aan het lichaam, het leven, de gezondheid, evenals in geval van grove nalatigheid of opzet van hörsaal events of als gevolg van de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarbij in dit geval de aanspraak op schadevergoeding beperkt is tot de vervanging van de voorzienbare, typische schade. Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

hörsaal events is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen voorwerpen.

Door het polsbandje van de deelnemer te ontvangen, stemt de deelnemer onherroepelijk in met het vrije gebruik van zijn/haar beeld en stem voor foto’s, live-uitzendingen, uitzendingen en/of beeld- en/of geluidsopnamen die door de organisator of zijn vertegenwoordigers in verband met het evenement worden gemaakt, alsmede met de daaropvolgende exploitatie ervan in alle huidige en toekomstige media (zoals met name in de vorm van geluids- en beelddragers en digitale verspreiding, bijvoorbeeld via internet).

 

§ 3 Sluiting van het contract

Het aanbod om een overeenkomst te sluiten wordt door de klant gedaan zodra hij op het veld “Pay” heeft geklikt. Een overeenkomst tussen de klant en hörsaal events komt pas tot stand op het moment dat het transactienummer door hörsaal events aan de klant is toegekend en toegezonden. Aanbiedingen in de catalogus, in brochures, advertenties, internetpagina’s etc. zijn vrijblijvend en niet-bindend – ook met betrekking tot prijsopgaven. Vergissingen voorbehouden. Opdat het contract op basis van uw voorreservering later geldig kan worden afgesloten, is onze bevestiging vereist. Dit gebeurt per e-mail, schriftelijk of door overhandiging van de bestelde goederen.

 

§ 4 Prijzen en betaling

De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en moeten zonder aftrek worden betaald.

 

§ 5 Verzending, levering

Voor T-shirts, petten, jute tassen, hoodies & pakketten voor “inviduelle Bier Bachelor”: Het ruilen van de goederen zal plaatsvinden na overleg, wat kan resulteren in extra kosten door verzending. Onder voorbehoud van beschikbaarheid worden de goederen geleverd aan de klant na overleg met de klant voor een algemene bestelhoeveelheid van 5 T-shirts. Levering geschiedt eveneens in overleg met de klant. Alle overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgelegd en door ons te worden bevestigd. Zelfs bij schriftelijke overeenkomsten behouden wij ons echter het recht voor om geen aansprakelijkheid te aanvaarden in geval van problemen veroorzaakt door overmacht (bedrijfsstoringen, arbeidsconflicten, problemen bij de aankoop van materiaal, enz.)

 

Verzending of overdracht (ophalen) wordt in overleg met de klant verduidelijkt.

 

§ 6 Herroepingsrecht

Voor zover hörsaal events tickets voor evenementen aanbiedt, is er geen sprake van een overeenkomst op afstand volgens § 312b BGB. Dit betekent dat er geen recht op herroeping of teruggave bestaat. Elke bestelling van toegangskaarten is dus direct bindend na bevestiging volgens §2 door hörsaal events en verplicht de klant tot acceptatie en betaling van de bestelde presentieboekjes. De tickets blijven geldig tot maximaal 15 minuten na de gekochte aanvangstijd. Het arrangement blijft geldig tot de avond van het afgesproken optreden, waarbij niet gegarandeerd kan worden dat de bars na 23.00 uur open zijn. Bij te laat komen of niet komen opdagen vindt geen restitutie plaats.

 

Voor T-shirts, capes, jute tassen en hoodies: U kunt uw contractverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen annuleren in tekstvorm (bijv. brief, e-mail) of – als de goederen u voor de deadline worden overhandigd – door de goederen terug te sturen. De termijn begint na ontvangst van deze instructies in tekstvorm, maar niet voor ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van gelijksoortige goederen niet voor ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor het vervullen van onze informatieverplichtingen volgens § 312c lid 2 BGB in combinatie met § 1 lid 1, 2 en 4 BGB-InfoV evenals onze verplichtingen volgens § 312e lid 1 zin 1 BGB in combinatie met § 3 BGB-InfoV. De tijdige verzending van de herroeping of het artikel is voldoende om aan de herroepingstermijn te voldoen. De herroeping moet worden gestuurd naar:

 

hörsaal events

hörsaal event UG (haftungsbeschränkt

Süsterstr. 20 (Hinterhaus) | 49074 Osnabrück

tickets @ bierbachelor . nl

 

Gevolgen van intrekking

In het geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen prestaties worden geretourneerd en moeten alle verkregen voordelen worden ingeleverd. Als u niet in staat bent om de ontvangen prestatie geheel of gedeeltelijk of alleen in verslechterde toestand terug te geven, kunt u worden verplicht om ons te compenseren voor de waardevermindering. Dit geldt niet voor de teruggave van goederen als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan de inspectie ervan – zoals dat bijvoorbeeld voor u in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kun je de verplichting om compensatie te betalen voor de verslechtering van het artikel die veroorzaakt wordt door het bedoelde gebruik van het artikel vermijden door het artikel niet te gebruiken alsof het jouw eigendom was en door niets te doen dat de waarde ervan zou kunnen verminderen. Artikelen die per pakketpost kunnen worden verzonden, moeten worden teruggestuurd. U moet de kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de te retourneren goederen een bedrag van 40 euro niet overschrijdt of als u, in het geval van een hogere prijs van de goederen, de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet hebt voldaan op het moment van de herroeping. Anders is de retourzending voor u kosteloos. Verplichtingen tot restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring (of het artikel), voor ons met de ontvangst ervan.

 

§ 7 Betaalmogelijkheden

In de online verzending is er de optie om te betalen via PayPal of via vooruitbetaling. Onder speciale omstandigheden kan het ticket echter ook contant worden betaald bij directe levering in de steden waar de Bier Bachelor wordt aangeboden. Indien nodig wordt dit in overleg met de klant verduidelijkt.

 

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van het geleverde voor totdat alle vorderingen uit hoofde van het koopcontract volledig zijn betaald (voorbehoudsgoederen). Je mag niet beschikken over goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Het is echter in ons belang dat je tevreden bent, wat betekent dat klachten en andere grieven altijd met begrip en open oren worden ontvangen.

 

§ 9 Garantie, aansprakelijkheid

Garantie- en aansprakelijkheidsclaims als gevolg van een defect in het geleverde artikel worden bepaald in overeenstemming met de volgende afspraken.

U hebt in eerste instantie de keuze of de nakoming achteraf door het verhelpen van gebreken of door vervangende levering moet worden uitgevoerd. Wij hebben echter het recht om de door u gekozen vorm van nakoming achteraf te weigeren als dit alleen met onevenredig hoge kosten mogelijk is en de andere vorm van nakoming achteraf voor u zonder noemenswaardige nadelen mogelijk blijft. Tijdens de nakoming achteraf is de vermindering van de koopprijs of de terugtrekking uit het contract door u uitgesloten. Een verbetering achteraf geldt als mislukt met de mislukte tweede poging, tenzij er iets anders voortvloeit uit met name de aard van de zaak of het gebrek of de andere omstandigheden. Als de nakoming achteraf mislukt is of als wij de nakoming achteraf in het geheel hebben geweigerd, kunt u naar eigen goeddunken een vermindering van de koopprijs eisen (korting) of verklaren dat u van het contract afziet.

De garantieperiode voor T-shirts, capes, jute tassen en hoodies is 2 jaar, gerekend vanaf de overdracht van het risico. Deze periode is ook van toepassing op claims voor schadevergoeding voor gevolgschade veroorzaakt door een defect, voor zover er geen claims worden ingediend op grond van onrechtmatige daad.

U kunt alleen schadeclaims onder de volgende voorwaarden indienen op grond van het gebrek als de aanvullende prestatie is mislukt of als wij de aanvullende prestatie hebben geweigerd. Uw recht om verdere schadeclaims onder de volgende voorwaarden in te dienen, blijft onaangetast.

Niettegenstaande de voorgaande bepalingen en de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen, zijn wij onbeperkt aansprakelijk voor schade aan leven, ledematen en gezondheid veroorzaakt door nalatig of opzettelijk plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten, evenals voor alle schade veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en frauduleus opzet door onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten.

Voor zover wij een kwaliteits- en/of duurzaamheidsgarantie hebben gegeven met betrekking tot de goederen of onderdelen daarvan, zijn wij ook aansprakelijk in het kader van deze garantie.

Wij zijn echter alleen aansprakelijk voor schade die is gebaseerd op het ontbreken van de gegarandeerde kwaliteit of duurzaamheid, maar die niet direct aan de goederen is ontstaan, als het risico van dergelijke schade duidelijk wordt gedekt door de garantie van kwaliteit en duurzaamheid.

Wij zijn ook aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid voor zover deze nalatigheid betrekking heeft op de schending van contractuele verplichtingen waarvan de naleving van bijzonder belang is voor het bereiken van het doel van het contract (kardinale verplichtingen). Wij zijn echter alleen aansprakelijk voor zover de schade typisch verband houdt met het contract en voorzienbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatige schendingen van aanvullende verplichtingen die niet essentieel zijn voor het contract. De aansprakelijkheidsbeperkingen in zinnen 1-3 gelden ook voor zover het de aansprakelijkheid voor wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende werknemers en andere plaatsvervangende agenten betreft.

Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de beweerde claim. Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

De bepalingen inzake aansprakelijkheid onder de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen.

 

§ 10 Uitwisseling

Het ruilen van tickets & pakketten is uitgesloten.

 

§ 11 Print@Home Tickets

Speciale voorwaarden voor het gebruik van het zogenaamde print@home-systeem: Bij de zogenaamde print@home-procedure wordt de klant direct na het afronden van de aankoop of na ontvangst van de betaling via e-mail een ticket toegestuurd. Het ticket is uniek dankzij een afgedrukte QR-code, die bij binnenkomst op het evenement met een scanner wordt gecontroleerd. Dit maakt het onmogelijk om een evenement meer dan eens te bezoeken door tickets te dupliceren. De waarde van een print@home ticket is daarom niet de uniciteit van het ticket (normaal wit papier), maar de uniciteit van de informatie in de QR-code. De klant is verplicht om het ticket te beschermen tegen duplicatie door derden. In geval van verlies en/of misbruik van het ticket heeft de klant geen aanspraak op deelname aan het evenement of terugbetaling van de ticketkosten. Iedereen die zonder toestemming tickets dupliceert kan door hörsaal events aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade. Daarnaast zal in ieder geval strafrechtelijke vervolging (verduistering van diensten, fraude, valsheid in geschrifte) volgen.

 

§ 12 Geldigheid van het ticket

Zodra het geld is ontvangen door hörsaal events, heb je recht op deelname aan de Bier Bachelor. Het ticket verliest zijn geldigheid 15 minuten na de aangegeven starttijd, tenzij de start ter plaatse wordt uitgesteld. Dit geldt voor zover hörsaal events verantwoordelijk is voor de vertraging. Er is geen compensatie voor zelf veroorzaakte vertragingen!

 

§ 13 Pakketten

Bijzondere voorwaarden voor een pakket van een inpiduele biervrijgezel: De klant is verplicht de certificaten te beschermen tegen duplicatie door derden. Bij verlies en/of misbruik van de certificaten heeft de klant geen aanspraak op de prestatie van de inpiduele biervrijgezel. Een ieder die zonder toestemming certificaten dupliceert kan door hörsaal events aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade. Bovendien zal in elk geval strafrechtelijke vervolging volgen (verduistering van diensten, fraude, vervalsing van documenten).

 

§ 14 Gegevensbescherming / verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

De bescherming van je gegevens is erg belangrijk voor ons. Je hoeft geen gegevens in te voeren om een T-shirt te reserveren. Wij slaan alleen geanonimiseerde toegangsgegevens zonder persoonlijke verwijzing op, zoals de naam van uw internetprovider, de pagina van waaruit u ons bezoekt of de naam van het opgevraagde bestand. Cookies kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen, maar ook deze verzamelen en bewaren de gegevens uitsluitend in anonieme vorm en maken het niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon.
Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens als u ons deze verstrekt in het kader van de aankoop.Wij gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor de afwikkeling van het verdere contract.Meer informatie vindt u onder Gegevensbescherming.

 

Recht op informatie & herroeping

U kunt te allen tijde kosteloos en zonder opgaaf van redenen informatie opvragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. U kunt uw door ons verzamelde gegevens te allen tijde laten blokkeren, corrigeren of verwijderen. Je kunt je toestemming voor het verzamelen en gebruiken van je gegevens te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken. Neem contact op met tickets @ bierbachelor dot nl.

 

§ 15 Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering van uw betalingsverplichting is Osnabrück, Duitsland.

 

§ 16 Ongeldigheid van afzonderlijke clausules

Op dit contract en de gehele juridische relatie tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Mochten afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden of een maas in de wet bevatten, dan blijven de overige bepalingen onaangetast.

 

Stand 22.10.2023